Ledelse

Arkitektskolen Aarhus daglige ledelse varetages af rektor, der har det overordnede ansvar for skolens virksomhed. Rektor bistås af prorektor.

Administrationschefen refererer til rektor og varetager ledelsen af skolens teknisk-administrative personale samt bistår og rådgiver rektorat og kollegiale organer i juridiske, økonomiske og administrative spørgsmål.

Bestyrelse

Skolens øverste organ er bestyrelsen, der har flertal af eksterne repræsentanter. Den er på ni personer, hvoraf de fem er udpeget af uddannelsesministeren, heriblandt formand og næstformand. Internt på skolen er valgt en repræsentant blandt det videnskabelige personale, en blandt det administrative personale samt to studerende.

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens samlede virksomhed; den skal fremme skolens strategiske virke og varetage dens interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution.

Efter indstilling fra rektor fastlægger bestyrelsen retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.

Råd, nævn og udvalg

Interne faglige drøftelser foregår i Det Faglige Råd, der består af rektor (født medlem), fire repræsentanter for det videnskabelige personale, en repræsentant for de studerende samt en observatør for det administrative personale. Rådet skal rådgive rektor i faglige anliggender og høres i sager, der vedrører skolens overordnede interesser som kunstnerisk uddannelses og forskningsinstitution.

Studienævnet er over for rektor ansvarlig for undervisningens faglige niveau, tilrettelæggelse og gennemførelse efter gældende bestemmelser.

Forskningsudvalget står for udvikling og implementering af skolens forskningsstrategi, udarbejder forslag til regler og procedurer for skolens forskning samt koordinerer Skolens forskningsaktiviteter på vegne af rektor.

Det fælles censorkorps

Skolen har et korps af eksterne censorer. Det fælles censorkorps administreres i samarbejde med Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Organisationsdiagram

Her finder du et organisationsdiagram over skolen.