Biblioteksreglement

Biblioteket på Arkitektskolen Aarhus er et offentligt forskningsbibliotek. Alle med fast bopæl i Danmark, samt udenlandske statsborgere med studiekort til en dansk læreanstalt, kan oprettes som lånere mod forevisning af sygesikringsbevis. Sygesikringsbevis anvendes som lånerkort.

Ved registrering på Biblioteket forpligter låneren sig til at overholde det til enhver tid gældende reglement.

Låneansvar

Den person der noteres for et udlån, hæfter for det lånte materiale og er ansvarlig for at det leveres ubeskadiget tilbage til Biblioteket. Tab af sygesikringsbevis skal meldes til Biblioteket øjeblikkeligt, så misbrug af kortet kan undgås.

Låneren har pligt til at meddele ændring af post- og mailadresse til Biblioteket, ligesom låner er ansvarlig for afvikling af eventuelle mellemværender inden længere bortrejse.

Lånetid

Udlånstiden er

  • 1 måned for bøger
  • 14 dage for dvd’er og tidsskrifter.

DVD’er udlånes kun til studerende og ansatte ved Arkitektskolen Aarhus.

Bøger placeret i håndbogssamlingen, nyeste årgange af tidsskrifter samt særligt kostbart eller sjældent materiale udlånes ikke.

Forlængelse af lånetiden kan ske op til 6 gange, medmindre materialet er reserveret til anden låner. For forskere og undervisere samt afgangsstuderende forlænges lånetiden op til 8 gange.

Fjernlån

Biblioteket skaffer gerne bøger og artikler hjem fra andre biblioteker.

Materialer der skaffes fra andre biblioteker er omfattet af nærværende reglement samt af de yderligere bestemmelser, som måtte være fastsat af det långivende bibliotek.

Gebyrer

Hvis lånte materialer ikke afleveres til tiden, skal der betales et gebyr. Gebyrets størrelse bestemmes fra den 15. oktober 2017 efter følgende regler:

  • Ved overskridelse af afleveringsdatoen med 1 – 7 dage: 0 DKK i gebyr
  • Ved overskridelse af afleveringsdatoen med 8 – 29 dage: 25 DKK i gebyr pr. lånt enhed
  • Ved 30 dages overskridelse: 25 DKK i gebyr pr. lånt enhed + genanskaffelsesomkostninger

Efter 3 måneder sendes fordringen til Finansstyrelsens inkasso. Der skal betales som ovenfor + gebyr til Finansstyrelsen.

Bortkomne eller ødelagte materialer

For bortkomne eller ødelagte materialer, der endnu ikke er hjemkaldt, betales alene genanskaffelsesprisen. Låneren kan selv bede om regning, ellers sender Biblioteket en regning efter 2. hjemkaldelse af materialet.

Fra 15. oktober 2017 svarer genanskaffelsesprisen til materialets pris samt et administrationsgebyr på 150 DKK pr. erstatningssag.

Udelukkelse fra biblioteket

Udelukkelse eller begrænsninger i benyttelsen sker hvis låneren skylder mere end 200 kr.

Under igangværende inkassosager kan brugen af Biblioteket også blive begrænset.

Lånere kan også udelukkes pga. uønsket opførsel, eller hvis man gentagne gange undlader at aflevere hjemkaldte materialer.

Reglementet gælder fra d. 01. januar 2014